Wszystko, co powinieneś wiedzieć o rynkach finansowych…

0
326
Wszystko, co powinieneś wiedzieć o rynkach finansowych…

Rynek finansowy to miejsce fizyczne lub wirtualne, w którym kupujący i sprzedający spotykają się, aby prowadzić obrót instrumentami finansowymi po cenach ustalanych na zasadzie podaży i popytu. Rynki finansowe można podzielić na szereg kategorii:

Rynki kapitałowe, obejmujące:

Rynek papierów wartościowych – rynek, na którym prowadzony jest obrót wyemitowanymi akcjami przedsiębiorstw notowanych na giełdzie na podstawie transakcji giełdowych lub pozagiełdowych (ang. over the counter – OTC). Rynki papierów wartościowych, zwane także rynkami akcji, możemy podzielić na dwa rodzaje: Rynki pierwotne, na których wyemitowane akcje są sprzedawane po raz pierwszy w ramach pierwszej oferty publicznej (ang. initial public offering – IPO). W większości przypadków akcje są sprzedawane przez banki inwestycyjne inwestorom instytucjonalnym. Rynek wtórny to rynek, na którym inwestorzy nabywają papiery wartościowe bezpośrednio od innych inwestorów, nie zaś od emitujących je przedsiębiorstw.

Rynek obligacji – rynek, na którym prowadzony jest obrót papierami dłużnymi przedsiębiorstw i rządów. Podobnie jak rynek akcji, rynki te dzielą się na dwie kategorie: Rynek pierwotny, na którym sprzedawane są wyemitowane papiery wartościowe, umożliwiający transfer kapitału pomiędzy oszczędzającymi i emitentami oraz rynek wtórny, na którym inwestorzy kupują oraz sprzedają papiery dłużne wyemitowane uprzednio na rynku pierwotnym

Rynek towarowy, to rynek umożliwiający obrót towarami. Towary dzielimy na twarde i miękkie. Terminem towary twarde określa się przede wszystkim surowce, które wymagają wydobycia, terminem towary miękkie produkty rolnicze lub zwierzęta hodowlane (kukurydza, pszenica, ryż, soja, wieprzowina, bydło itd.).

Rynek pieniężny, ich który zapewnia krótkoterminowe finansowanie zadłużenia i inwestycje. Instrumenty tego rynku charakteryzują się dużą płynnością i bardzo krótkimi terminami zapadalności. Uczestnicy tego rynku przeważnie pożyczają pieniądze w krótkiej perspektywie, terminy spłaty mogą wahać się od kilku dni do jednego roku. Papiery wartościowe na tym rynku to głównie negocjowalne świadectwa depozytowe (CD), bony skarbowe, fundusze federalne i umowy odkupu. Rynek pieniężny jest uznawany za rynek umożliwiający bezpieczne inwestowanie, ponieważ charakteryzuje dużą płynnością i krótkimi terminami zapadalności papierów wartościowych.

Rynek instrumentów pochodnych zapewnia instrumenty dla zarządzania ryzykiem inwestycyjnym. Jak sugeruje słowo “pochodny” rynek ten jest pochodną innego rynku, tzw. rynku bazowego. Rynki instrumentów pochodnych mogą powstawać dla niemal wszystkich rynków bazowych, co sprawia, że łączny rynek instrumentów pochodnych posiada gigantyczną wartość rynkową. Niektórzy analitycy rynkowi oceniają, że rynek instrumentów pochodnych jest ponad 10-krotnie większy od łącznego, globalnego produktu brutto (GDP), przy czym określenie jego wartości jest uzależnione od kryteriów przyjętych dla ustalenia, co stanowi jego elementy.

Rynek kontraktów terminowych (ang. futures) to główny rynek finansowy, na którym inwestorzy mogą prowadzić obrót standaryzowanymi kontraktami terminowymi na podstawie depozytu, stanowiącego zabezpieczenie na wypadek przyszłych strat. Kontrakt terminowy to umowa umożliwiająca inwestorowi zakup określonej ilości towaru lub instrumentu finansowego po określonej cenie z dostawą w określonym, przyszłym terminie. Kontrakty terminowe są uznawane za instrumenty pochodne, ponieważ bazują na innej klasie aktywów.

Rynek ubezpieczeniowy to rynek, na którym prowadzona jest redystrybucja różnorakich rodzajów ryzyka.

Rynek forex to globalny, zdecentralizowany rynek handlu walutami. Pod względem wolumenu transakcji jest zdecydowanie największym rynkiem na świecie. Głównymi uczestnikami tego rynku są duże banki międzynarodowe.

1.2 Uczestnicy rynku finansowego
Przedstawiliśmy już rodzaje rynków finansowych, teraz czas na przedstawienie głównych aktorów – uczestników rynku finansowego. Możemy ich podzielić na dwie główne kategorie: Inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Obecnie uczestnicy wywierający największy wpływ na rynek to głównie inwestorzy instytucjonalni, tacy jak:

– Banki centralne
– Banki komercyjne
– Banki inwestycyjne
– Przedsiębiorstwa zarządzające aktywami
– Przedsiębiorstwa rynku kapitałowego
– Fundusze emerytalne
– Brokerzy; i
– Instytucje publiczne

1.3 Instrumenty rynku finansowego
Do tej pory zajmowaliśmy się rynkami finansowymi i jego uczestnikami, teraz wyjaśnimy, czym handlują oni na tych rynkach. W ujęciu ogólnym istnieją dwa sposoby handlowania instrumentami finansowymi:

Handel giełdowy – prowadzony na scentralizowanej, regulowanej giełdzie, na której ceny sprzedaży i kupna są przedstawiane wszystkim uczestnikom rynku. Dzięki dostępowi do scentralizowanej puli płynności oraz przejrzystości cen w czasie rzeczywistym, handel giełdowy gwarantuje optymalne i najlepsze ceny. Ponadto handel giełdowy zapewnia wydajną realizację zleceń bez opóźnień.

Inny rodzaj handlu to handel pozagiełdowy (OTC) – w przeciwieństwie do handlu giełdowego odbywa się całkowicie poza giełdą, na rynku tym papiery wartościowe są zazwyczaj kupowane i sprzedawane przez instytucje takie jak banki, za pośrednictwem interfejsu transakcyjnego.

1.4 Typy inwestorów
Istnieje bardzo wiele strategii stylów handlu, niektóre z nich są bardziej zaawansowane niż inne i mogą opierać się na bardzo odmiennych zasadach i metodach. Jednak można pokusić się o podzielenie inwestorów na dwie główne grupy:

Spekulanci – osoby handlujące instrumentami i gotowe podjąć wyższe ryzyko, licząc na wyższy zysk. Style handlu mogą obejmować kupowanie po niskiej cenie i sprzedawanie po wysokiej, co odróżnia spekulantów od inwestorów, którzy pragną uzyskać zwrot z kapitału.

Inwestorzy – osoby, które pragną wygenerować zysk z kapitału poprzez podejmowanie ryzyka przeciętnego lub niższego, i które dokonują analiz fundamentalnych i innych przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here